معجزه گفتار درمانی من دانشجوی سال آخر رشته گفتار درمانی هستم در دانشگاه اصفهان درس می خوانم . رشته گفتار درمانی در ایران خیلی ناشناخته بوده و هدف من از راه اندازی این وبلاگ شناساندن این رشته به هموطنان عزیزم است امیدوارم ان گونه که شایسته این رشته است بتوانم آن را معرفی کرده و گام کوچکی در پیشرفت و تعالی جامعه خود بردارم. zohrehosseini4@gmail.coml http://goftardarman.mihanblog.com 2018-04-24T11:21:38+01:00 text/html 2011-05-26T14:46:40+01:00 goftardarman.mihanblog.com سیده زهره حسینی اختلال در بلع (Dysphagia) http://goftardarman.mihanblog.com/post/16 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">&nbsp;</SPAN><SPAN dir=ltr><FONT size=2><FONT face=Calibri><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></FONT></FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><FONT size=2><FONT face=Calibri><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">اختلال دربلع یعنی حرکت لقمه هاازدهان به معده به علت بدشکلی هایی که درساختار های مربوط به بلع یااختلال درحرکتشان ایجاد شده است، دچار مشکل می شود.اختلال دربلع دهانی </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri">–</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">حلقی بوسیله اختلال درآغازفرایند بلعیدن بوجود می آید که انتقال غذا ازدهان به مری دچار نقص می شود</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">علائم اختلال دربلع<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">علائم اختلال در بلع به طور کلی شامل موارد زیر است.</SPAN></P> <OL dir=rtl> <LI> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl>حرکات اغراق آمیز&nbsp;دهان&nbsp;در طول بلع یا جویدن</SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <LI> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl>وجود مشکلاتی در شروع بلع</SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <LI> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl>سرفه یا حالت خفگی هنگام و بعد از خوردن مایعات (آسپیراسیون)</SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <LI> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl>نیاز به دو-سه مرتبه بلع برای هر لقمه (بلع مکرر)</SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <LI> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl>باقی ماندن غذا روی زبان پس از بلع</SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <LI> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl>نگهداری و ماندن غذا در کنار دهان (تشکیل کیسه)</SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <LI> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl>آبریزش از دهان خصوصاً بلافاصله پس از خوردن</SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <LI> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl>ترشحات بیش از حد بزاق</SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <LI> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl>صوت غرغره مانند</SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <LI> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl>افزایش دمای بدن به علت ناشناخته پس از بلع</SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <LI> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl>ناراحتی تنفسی مزمن</SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <LI> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl>بیرون دادن غذا</SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <LI> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl>امتناع از غذا خوردن</SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <LI> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl>افزایش مدت زمان صرف غذا</SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <LI> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl>بلع دردناک</SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <LI> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl>علائمی از تهوع، سرفه، آسپیره، خفگی</SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <LI> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl>اشکال در سرفه ارادی</SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <LI> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl>آپراکسی بلع</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></LI></OL> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoListParagraphCxSpLast dir=rtl style="MARGIN: 0cm 27pt 0pt 0cm; mso-add-space: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri">منبع : حسینی، ز. تعیین شیوع اختلال در بلع دهانی حلقی در میان سالمندان بستری در آسایشگاههای شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1389</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</P></SPAN></FONT></FONT></SPAN> text/html 2011-04-20T16:29:37+01:00 goftardarman.mihanblog.com سیده زهره حسینی دفاع پایان نامه http://goftardarman.mihanblog.com/post/15 <P>امروز 31 فروردین ساعت 11 جلسه دفاع من از پایان نامه کارشناسی ام بود. پایان نامه من در مورد "تعیین شیوع اختلال در بلع دهانی-حلقی در میان سالمندان بستری در آسایشگاههای شهر اصفهان" بود. استاد راهنمای من جناب آقای علی باریک رو که یکی از بهترین اساتید گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد&nbsp;، بود. این جلسه خیلی خوب پیش رفت و داورها خیلی از پایان نامه من تعریف و تمجید کردند.</P> <P>این پایان نامه حدود یک سال به طول انجامید و به عنوان طرح پژوهشی نیز قبول شد. از طریق همین وبلاگ قصد دارم که از استاد عزیزم جناب آقای باریک رو تشکر کنم.</P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=4>تشکر فراوان از استادی که کمک هایشان محدود به زمان و مکان نبوده و راهنمایی هایشان ادامه راه پیشرفت من و جامعه پزشکی است و با ایشان بودن مایه افتخار من است.</FONT></P> <P>همچنین پایان نامه ام را به پدر و مادر عزیزم تقدیم کردم که متن آن به شرح زیر می باشد:</P> <P align=justify><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><STRONG><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=3>خدای را بسی شاکرم که از روی کرم پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در سایه </FONT></STRONG></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR><FONT size=3><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG>درخت پر بار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان </STRONG><BR><B>در راه کسب علم ودانش تلاش نمایم .</B><BR><B>والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم چرا</B><BR><B>که این دو وجود پس از پروردگار مایه هستی ام بوده اند دستم را گرفتند و راه رفتن </B><BR><B>را در این وادی زندگانی پر از فراز و نشیب به من آموختند.</B><BR></FONT></FONT></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">حال این برگ سبزی است تحفه درویش تقدیم به&nbsp;آنان</SPAN></B></P> text/html 2011-02-25T11:33:46+01:00 goftardarman.mihanblog.com سیده زهره حسینی دیزآرتری فلاسید (شل) http://goftardarman.mihanblog.com/post/14 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">آسیب شناسی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">بر اثر آسیب به بخشی از نرون های محرکه ی تحتانی (</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'">LMN</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>) که مستقیماً مجموعه عضلات گفتاری را عصب دهی می کنند، دیزآرتری از نوع شل به وجود خواهد آمد و به دلیل این که گذرگاه مشترک ونهایی آن ها آسیب دیده، مجموعه درون دادهایی که از دستگاه های سالم هرمی و فوق هرمی و مغزی وارد می شود توسط این گروه از عضلات پذیرفته </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'"><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">نمی شود، در نتیجه از نشانه های این عضلات که عصب دهی نشده اند، پایین بودن تونیسیته یا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">شلی ضعیف و یا آتروفی می باشد. در این نوع دیزآرتری در اثر آسیب به </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'">LMN</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> طیفی از مشکلات<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>از فلجی کامل تا انقباض کم عضلانی برای این افراد به وجود می آید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">علائم کلی دیزآرتری فلاسید </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 24pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">:</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">آوا سازی (</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'">Phonation</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>)<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">اگر</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'">CNX</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> آسیب دیده باشد، صوت تحت تأثیر قرار می گیرد، زیرا این عصب از ساختمان عضلانی اصلی حنجره نشأت می گیرد. بعضی اوقات، فقط یک طناب صوتی فلج شده است، که اگر طناب فلج شده در وضعیت نزدیک شونده باشد، صوت ویژگی خشن و بلندی پایینی دارد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">اگر طناب صوتی فلج شده در وضعیت دور شونده باشند باعث نفس آلودگی یا کاهش در بلندی می شود. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">فلج دو طرفه تارهای صوتی رایج تر از فلج یک طرفه است. وقتی تارها به صورت دو طرفه در یک وضعیت دور شونده فلج می شوند، صوت نفس آلودگی دارد و دم نیز قابل شنیدن است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">تشدید(</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'">Resonance</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>) <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">در این دیزآرتری، هایپرنیزالیتی اتفاق خواهد افتاد و اگر ماهیچه های بالابرنده کام تحت تأثیر قرار بگیرند، حرکات کام کاهش یافته و نشانه ی خروج هوا از بینی نیز در آن ها دیده می شود. این افراد بیش خیشومی نیز دارند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">تولید(</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'">Articulation</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>)</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">این نوع دیزآرتری باعث ضعف و فلجی اندام های گفتاری می شود. مشکلاتی در فک، گونه، لب و پیشانی و به طور اساسی هنگام جویدن ایجاد می شود که این مشکلات باعث تولید نادرست و مبهم در فرد می شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">از دیگر علائم آن، بی دقتی در تولید همخوان ها است</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">نوای گفتار</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>(Prosody)</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">زیر و بمی و بلندی یکنواخت در این افراد وجود دارد که هر دو ناشی از فلجی تارهای صوتی می باشد. سرعت گفتارشان آهسته و همراه با تقلا است و عبارت هایشان کوتاه است</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">مشکلات همراه:</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoListParagraphCxSpFirst dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">اختلال ماهیچه ای در چشم ها، دهان، لب ها و گونه ها<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">آتروفی ماهیچه ها<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">مشکلاتی در هنگام بلعیدن <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">پیش آمدگی زبان و طرفی شدن<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">امکان درگیری اعصاب دیافراگم و اعصاب نخاعی سینه ای که هر دو باعث تحریکات ماهیچه های شکمی و قفسه سینه می شوند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpLast dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">فاسیکولاسیون زبان در هنگام استراحت <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">رفتارهای تکانشی مانند</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpFirst dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">رفتارهای رفلکسی محدود </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">فیدبک لامسه ای ضعیف</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">کاهش سرعت حرکات </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpLast dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">آبریزش از دهان </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">عوامل آسیب به </SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 20pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'">LMN</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoListParagraphCxSpFirst dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo2"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">سکته ساقه مغز </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo2"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">هیپوتیروئیدیسم</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo2"><SPAN style="FONT-SIZE: 20pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA">ALS</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 20pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpLast dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo2"><SPAN style="FONT-SIZE: 20pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">و غیره...</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 20pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-02-12T13:08:06+01:00 goftardarman.mihanblog.com سیده زهره حسینی بلع طبیعی http://goftardarman.mihanblog.com/post/12 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>بلع طبیعی در چهار مرحله اتفاق می افتد. بیمار مبتلا به اختلال در بلع ممکن است در یک یا چند مرحله مشکل داشته باشد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpFirst dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>·</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">مرحله ی آماده سازی دهانی: غذا یا مایع در فضای دهانی دست کاری می شود، جویده شده (در صورت لزوم)، و به صورت گلوله های غذایی(</SPAN><FONT face=Calibri><SPAN dir=ltr>bolus</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><SPAN dir=rtl></SPAN>) در می آید که در تقابل زبان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و سخت کام<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>به هم می چسبد.</SPAN></FONT></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>·</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">مرحله ی دهانی:زبان ، غذا یا مایع را به عقب دهان ، به سمت چین های مخاطی قدامی دو طرف گلو حرکت می دهد. به این منظور ، زبان گلوله ی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>غذایی را به سخت کام می فشارد و آن را به طرف عقب له می کند. مراحل آماده سازی دهانی و دهانی ، فعالیت های ارادی هستند نه بازتابی(</SPAN><FONT face=Calibri><SPAN dir=ltr>reflexive</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><SPAN dir=rtl></SPAN>).</SPAN></FONT></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>·</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">مرحله ی حلقی: در این مرحله ، بازتاب بلع فعال می شود و گلوله ی غذایی در حلق به حرکت در می آید. وقتی این فعالیت های خود به خودی اتفاق می افتند: الف) ورودی کامی-حلقی بسته می شود؛ ب) گلوله ی غذایی به بالای مری فشرده می شود (اسفنکتر انگشتری حلقی </SPAN><FONT face=Calibri><SPAN dir=ltr>cricopharingeal</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><SPAN dir=rtl></SPAN>) ؛ پ)حنجره ، اپی گلوت را بالا می کشد؛ تارهای صوتی کاذب و حقیقی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بسته می شوند تا را هوایی را ببندند؛ ج) اسفنکتر انگشتری –حلقی شل می شود تا گلوله ی غذایی اجازه ی ورود به داخل مری را پیدا کند.</SPAN></FONT></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>·</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>مرحله ی مروی : در طی مرحله ی چهارم یا پایانی ، گلوله ی غذایی از طریق مری به معده منتقل می شود. </FONT></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpLast dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>سه مرحله اول ، بیشتر مورد توجه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>آسیب شناسان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>گفتاروزبان هستند . مرحله ی چهارم (مرحله مروی) از طریق پزشکی قابل درمان است.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpLast dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2010-11-11T05:16:04+01:00 goftardarman.mihanblog.com سیده زهره حسینی در برابر لجبازی کودکان چه کنیم؟ http://goftardarman.mihanblog.com/post/11 <DIV dir=ltr align=center> <TABLE class=MsoNormalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184" cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"> <P align=center>&nbsp;</P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 1"> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=2> <P class=MsoNormal dir=ltr style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=4>برخی از کودکان دوست <FONT color=#000000>دارند</FONT> خودشان تصمیم بگیرند، انتخاب کنند و در کارهای مربوط به</FONT> <FONT size=4>خودمستقل باشند. شما با لجبازی کودکتان چه می‌کنید؟ می‌توانید از راهکارهای ما استفاده کنید</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=2> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">اگر انتظارات والدین از کودکان منطقی باشد و وظایف ساده و آسانی برای آنان تعیین کنند، آنها نیز همکاری می‌کنند و رفتاری مطلوب نشان می‌دهند. کودکان برای کنارآمدن با دیگران به قوانین ساده و روشن نیازمند هستند. نباید از کودکان بخواهیم که هر آنچه می‌گوییم انجام دهند. کودکان در سنین پیش‌دبستانی دوست دارند خودشان تصمیم بگیرند، انتخاب کنند و درکارهای مربوط به خود مستقل باشند. بنابراین تنها در مواردی کودک، لجباز به شمار می‌آید که بیش از نصف دستورات والدین را انجام ندهد.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt">چرا کودکان لجباز می‌شوند؟</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">وقتی کودکان درخواستی دارند یا والدین آنها را مجبور به انجام عملی بر خلاف میلشان می‌کنند لجباز می‌شوند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">گاهی توجه زیاد والدین به رفتارهای نامناسب کودکان سبب می‌شود که رفتارهای نادرست آنان تقویت شود طوریکه کودکان به دلیل آوردن، جروبحث کردن، نق زدن، مجادله کردن و درخواست‌های مکرر متوسل می‌شوند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">گاهی نیز علت لجبازی کودکانان این است که والدین در برابر لجبازی‌های آنها رفتار ثابتی ندارند. مثلا یک روی هیچ عکس‌العملی در برابر لجبازی نشان نمی‌دهند و روز دیگر از آنها می‌خواهند مطابق با خواسته آنها رفتار کنند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt">اگر همیشه با کودکان رفتار ثابتی داشته باشیم کمتر لجبازی می‌کنند.</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">نحوه دستوردادن والدین نیز بسیار موثر است اگر والدین زیاد دستور بدهند، کودکان خسته می‌شوند و از انجام دستورات خودداری می‌کنند. گاه، کودکان برای آن دستور را اجرا نمی‌کنند چون کسی به آنها یاد نداده است چگونه آن کار را انجام دهند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">مثلا کودک طرزاستفاده از قاشق و چنگال را نیاموخته است اما والدین توقع دارند آداب صحیح غذاخوردن را رعایت کند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt">در مورد دستوراتی که به کودک می‌دهید، فکر کنید.</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">قوانین را مستقیم و واضح بیان کنید و به آنها در زمینه رعایت این قوانین کمک کنید. با کودک صمیمی ‌شوید و به او توجه کنید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">در کنار او بنشینید وبه چشم‌هایش نگاه کنید، نام او را به زبان بیاورید و او را به انجام کار تشویق کنید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt">کارهایی را که از کودک انتظار دارید به اوبگویید.</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">در خواست‌های خود را به طور واضح و روشن بیان کنید، مثلا" لیلا موقع خواب است، برو لباس خوابت را بپوش". اگر می‌خواهید کودکتان از انجام کار خاصی خودداری کند باید قبلا یک بار مسئله را به او گفته باشید مثلا"علی روی مبل نپر" یا " روی صندلی بشین وتلویزیون نگاه کن."<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt">به کودکان خود برای همکاری فرصت کافی بدهید.</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">در صورت انجام دستور از او تشکر کنید. اگر می‌خواهید کار جدیدی مثل آماده شدن برای خواب را به کودکتان یاد دهید، یک بار توضیح دهید، پنج دقیقه صبر کنید سپس خواسته خود را یک بار دیگر تکرار کنید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">اگر می‌خواهید کودک از انجام کار خاصی خودداری کند، باید از تکرار مرتب آن اجتناب کنید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt">دلایل منطقی بیاورید.</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">اگر کودک ظرف پنج دقیقه کار مورد نظر را انجام نداد از دلایل متناسب با موقعیت استفاده کنید. درصورتی‌که کودک باز هم دستور شما را انجام نداد و در همان موقع مشغول فعالیت خاصی مانند تماشای تلویزیون یا بازی خود بود، فعالیت او را قطع کنید (تلویزیون را خاموش کنید یا اسباب بازی را بردارید) و به کودک در مورد دلیل انجام این کار توضیح دهید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">برای مثال "کاری را که از تو خواستم انجام ندادی، به همین دلیل تلویزیون تا ده دقیقه خاموش خواهد بود."<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">برای حذف یک فعالیت (ندیدن تلویزیون) پنج تا ده دقیقه کافی است. از شکایت، اعتراض و بحث با کودک خودداری کنید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">کودک را به فعالیت قبلی باز گردانید. درصورتی‌که زمان مورد نظر برای اصلاح رفتار کودک به اتمام رسید اجازه فعالیت دوباره را داده یا اسباب بازی را به کودک بدهید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">اگر بعد ازشروع دوباره فعالیت یا برگرداندن اسباب بازی، لجبازی ادامه داشت دلایل منطقی خود را تکرار کنید و به او فرصت طولانی تر بدهید (مثلا بقیه روز ) یا از" روش ساکت کردن کودک" استفاده کنید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">در صورت لزوم از "روش ساکت کردن یا محروم کردن" استفاده کنید. گاهی اوقات می‌خواهید کودک کار جدیدی را شروع کند درحالی‌که او به راحتی آن را نمی‌پذیرد مثلا می‌خواهید کودک در ساعت معینی بخوابد درحالی‌که دیگر افراد خانواده بیدار هستند. در صورت ادامه مشکل رفتاری کودک، به او توجه نکنید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">او را روی صندلی دور از دیگر افراد خانواده بنشانید و به او بگویید" برای دو دقیقه باید ساکت بنشینی" و دیگر به او توجه نکنید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">اگر کودک ساکت ننشست از محروم کردن استفاده کنید و به او بگویید چون دو دقیقه ساکت نشستی به همین دلیل تو را از ... محروم می‌کنم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">محروم کردن یعنی حذف کردن فعالیت خاصی که در آن زمان کودک انجام می‌دهد (مثلا بازی کردن با اسباب بازی یا تماشای تلویزیون). او را به یک اتاق دیگر (غیر از اتاق خودش ) بفرستید و با در نظر گرفتن سن کودک، بین سه الی هشت دقیقه اجازه ندهید از اتاق خارج شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">اگر در این مدت کودک ناراحت یا عصبانی شد به او توجهی نکنید و در صورتی که از اتاق خارج شد او را به اتاق برگردانید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">کودک را به جای قبلی برگردانید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">درصورتی‌که بعد از اتمام زمان مورد نظر کودک دستورات شما را انجام داد، او را تشویق کنید. در صورت سرپیچی او از روش "ساکت کردن یا محروم کردن" استفاده کنید و تا زمانی که کودک شما به رفتار جدید عمل نکرده است، روش‌های قبلی را تکرار کنید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt">.</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای آنکه کودک مستقل شود به او حق انتخاب دهید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt">.</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لازم نیست تمام قوانین و دستورات را برای کودک توضیح دهید. زیرا منجر به بحث کردن کودک با شما خواهد بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt">.</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با کودک صمیمی‌ باشید، به او توجه کنید و به طور مستقیم و آشکار از او درخواست کنید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt">.</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کودک را به دلیل رفتار خوب، تشویق کنید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt">.</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زمانی که کودک لجبازی می‌کند، سریع عکس العمل نشان دهید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt">.</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از راهکارهای مختلف مانند ارایه دلایل منطقی و روش " ساکت کردن و محروم کردن" استفاده کنید.<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;تهیه و تدوین:گروه سبک زندگی سیمرغ</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 22.5pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">منبع:ماهنامه آموزشی،اطلاع رسانی کودک/شماره38 &nbsp;/تیر ماه 87<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;<BR></P></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2010-10-19T14:34:20+01:00 goftardarman.mihanblog.com سیده زهره حسینی مشاوره هایی برای کاشت حلزون شنوایی http://goftardarman.mihanblog.com/post/10 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-outline-level: 3; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <H1 dir=rtl style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><FONT size=5><FONT color=#365f91>مشاوره ها ، مراقبت ها و آموزشهای بعد از عمل <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></H1> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">حدود یک ماه&nbsp; بعد از عمل جراحی شما ، پردازنده سیگنالها ، میکروفون و دستگاه تفسیر و معنی کننده&nbsp; اصوات در خارج از گوش شما قرار داده می شود و تنظیم میگردد . به شما یاد می دهند که چگونه از این دستگاهها مراقبت کنید و چگونه از این طریق به صداها گوش فرا دهید . بعضی از کاشتها زمان طولانی تری برای تنظیم شدن و آموزش مربوطه نیاز دارند . همچنین ممکن است تیم توانبخشی از شما بخواهند تا برای انجام معاینات دوره ای و در صورت لزوم تنظیم دوباره پردازنده گویایی به کلینیک مراجعه کنید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN> . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">* توجه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN> : دستگاه کاشت حلزون شنوایی نمی تواند شنوایی کاملاً عادی شما را بازگرداند و میزان مفید بودن آن از فردی به فرد دیگر فرق می کند </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN>. بیشتر استفاده کنندگان به این نتیجه رسیده اند که این دستگاه به آنها کمک می کند تا با کمک لب خوانی تکامل یافته تری بتوانند ارتباط بهتری برقرار سازند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN> . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">البته بیش از نیمی از انها قادر شده اند که بدون نیاز به نشانه های بینایی صحبتها را تشخیص دهند و بچه هایی که در اطراف سن ? سالگی کاشت حلزون شنوایی شده اند ، شنوایی بهتر و نزدیک تری به حالت طبیعی داشته اند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN> . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">* عوامل گوناگونی هستند که میزان استفاده مفید از این دستگاه را در کاربردهای مختلف مشخص می کنند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN> : <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 7.5pt 10pt 31.5pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #101d0c; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 9.0pt"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #101d0c; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">مدت زمانی که شخص ناشنوا بوده است . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 7.5pt 10pt 31.5pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #101d0c; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 9.0pt"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #101d0c; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">تعداد رشته های عصب شنوایی موجود <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 7.5pt 10pt 31.5pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #101d0c; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 9.0pt"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #101d0c; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">انگیزش بیمار برای یادگیری شنیدن <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">تیم جراحی شما برایتان توضیح خواهند داد که چه انتظارات معقول و منطقی می توانید از این دستگاه داشته باشید . قبل از اینکه بدانید آیا دستگاه شما خوب کار می کند یا نه ، لازم است که به روشنی بدانید که شما چقدر وقت صرف کنید تا به نتیجه برسید . این دستگاه برای تعداد معدودی از بیماران مفید نبوده است . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">1- سن 18 ماه یا بیشتر </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">2- افت شنوایی عمیق دو طرفه</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">3- عدم استفاده مطلوب از سمعك و یا دیگر وسایل كمك شنوایی</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">4 - عدم هرگونه ممنوعیت پزشكی</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">5- انگیزش بالا و داشتن انتظارات معقول</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">6- شركت در برنامه های آموزشی تربیت شنوایی با تكیه برمهارتهای شنیداری و گفتاری</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">چه عواملی در تعیین كاندیداتوری فرد مورد نیاز است ؟</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ارزیابی های پیش از كاندیداتوری عبارتند از :<BR>1- ارزیابی های شنوایی شناسی </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">2- استفاده آزمایشی از سمعك </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">3- معاینات پزشكی</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">4- مشاوره روانشناسی</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">میزان سودمندی عمل كاشت حلزون چه اندازه است ؟</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">1- افزایش آگاهی از اصوات محیطی</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">2- بهبود شناسایی اصوات گفتاری</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">3- تولید و افزایش مهارتهای لبخوانی</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">اگرچه سطح موفقیت یك فرد نمی تواند قابل پیش بینی باشد ؛ اما استفاده دراز مدت از توانبخشی شنوایی میتواند سبب بالا بردن موفقیت گردد. ضمنا باید یاد آور شد كه سودمندی كاشت حلزون در میان دریافت كنندگان متفاوت است.<BR>عمل كاشت حلزون چگونه عملی است و عوامل خطر كدامند؟</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">عمل جراحی برای كاشت اجزای داخلی دستگاه در حدود سه ساعت طول میكشد و معمولا طی یك مرحله انجام میشود . برای هر عمل جراحی ؛ خطرات بالقوه ای وجود دارد كه آگاهی از آنها مهم می باشد. در این میان عوارض جانبی مختصری برای دریافت كنندگان كاشت حلزون گزارش شده است .<BR>بعد از عمل چه مراحلی لازم است؟</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">قسمتهای خارجی كاشت شده ؛ 4-6 هفته بعداز عمل متصل میگردند و سیستم كاشت شده بر اساس نیازهای هر فرد برنامه ریزی میشود. آموزشهای تربیت شنوایی تا زمان حصول نتیجه از وسیله كاشت باید ادامه یابد.<BR>دستگاه كاشت حلزون از چه قسمتهایی تشكیل شده است؟</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">1-صدا از طریق میكروفون در یافت میشود 2-صدا از طریق میكروفون وارد آنالیز كننده گفتار می شود .3-آنالیز كننده صداها را آنالیز و دیجیتالی كرده و به كدهای مشخصی تبدیل میكند. 4- سیگنالهای كدبندی شده از طریق سیم مربوطه به انتقال دهنده خارجی منتقل میگردد.<BR>5-انتقال دهنده اصوات دیجیتالی را از طزیق پوست به انتقال دهنده داخلی ارسال میكند. <BR>6- قسمتهای داخلی دستگاه ؛ اصوات دیجیتالی رابه اصوات الكتریكی تبدیل میكند</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7- سیگنالهای الكتریكی از طریق الكترودهای دستگاه به فیبرهای عصبی منتقل میشود.<BR>8- سینگلهای منتقل شده از طریق عصب شنوایی به مغز انتقال می یابد. </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2010-10-17T16:58:15+01:00 goftardarman.mihanblog.com سیده زهره حسینی آیا تاخیر گفتار کودک من طبیعی است؟ http://goftardarman.mihanblog.com/post/9 <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: #c7d695; MARGIN: 0cm 0cm 2.4pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-outline-level: 2"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #1a2e14; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-outline-level: 5; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">یکی از مسائلی که بعد از تولد فرزند ذهن والدین را مشغول می کند این است که کی فرزندشان صحبت خواهد کرد .چون یکی از انتظارات والدین این است که هر چه زودترتوسط کودکشان به با با ومامان خطاب شوند و برای همین لحظه شماری می کنند وملاک ومعیار شروع گفتار کودکشان گفتار کودکان همسن وسال کودکشان میباشد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-outline-level: 5; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">بعضی اوقات والدینی به مراکز درمانی مراجعه می کنند که کاملا مضطرب ونگران هستندو به حاطر اینکه به متخصصهای دیگری هم مراجعه نموده اند وجواب داده شده انها را قانع نکرده ویا بعضی اوقات جواب های داده شده درست از اب در نیامده است اضطراب ونگرانی انها افزایش یافته است معمولا سوال اینگونه والدین این است كه چرا كودك ۲ساله من نمیتواند<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-outline-level: 5; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">مثل دیگر بچه ها حرف بزند و یا اینكه چند كلمه بیشتر نمیگوید -صحبت های ما را متوجه نمیشود -و یابا وجود اینكه صحبت های ما را متوجه میشود نمیتواند حرف بزند و از ایما واشاره استفاده میكند كه بعضی اوقات ما متوجه ایماواشاره او نمی شویم و او عصبانی میشود و داد وفریاد راه می اندازد - البته اینگونه نگرانی ها بیشتر در مورد پسرها مطرح میباشد تا دخترها .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-outline-level: 5; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">چون میزان شیوع اختلالات گفتار ی و شنوایی در پسرها ۳ تا ۴برابر بیشتر از دختر هاست .در برخورد با اینگونه والدین استفاده همیشگی از این جمله كه "تا ۳سالگی مشکل بر طرف می شود "كاملا غلط است و چون نویسنده با خانواده های زیادی روبرو شده است این توصیه توسط متخصصین به انها شده است ولی با وجود اینكه به ۳سالگی میرسند ویا وارد ۴و۵ سالگی میشود مشكل همچنان باقی است<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-outline-level: 5; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">حتما باید كودك وسوابق او بررسی شود تا جواب منطقی وعلمی داده شود .بعضی اوقات ممكن است از نظر زمانی به كودك فرصت لازم داده شود ولی بعضی اوقات نیز باید مشاوره و درمان شروع شود و خانواده هرچه زودتر متوجه مشكل كودك خود شوند وباید انها راتوجیه نمود كه زمان را از دست ندهند .همیشه گذر زمان مشكل را حل نمیكند وبعضی اوقات مشكل راشدیدتر هم میكند وفرصت ها را از بین میبرد .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-outline-level: 5; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">نویسنده خانواده ای را سراغ دارد كه ۳فرزند مبتلا به عقب ماندگی ذهنی دارد كه یكی ۸ساله -دیگری ۶ساله واخری ۴ساله است وچون این كودكان صحبت نمیكردند به مركز درمان مراجعه كردند<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-outline-level: 5; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">پس از ارزیابی های لازم تشخیص عقب مانده گی ذهنی داده شد اگر این خانواده پس از تولد اولین فرزند جهت مشكل تاخیر گفتاری مراجعه میكرد ند شاید از نظرمتخصص ژ نتیك باردار شدن مجدد ممنوع اعلام میشد<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-outline-level: 5; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">هم اكنون درگیر ۳ كودك مبتلا به عقب ماندگی ذهنی نبود . توصیه ما این است كه كه به حرف افراد غیر متخصص از جمله همسایه -فامیل -دوستان - پدر بزرگ ومادر بزرگ دراین زمینه گوش ندهید<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-outline-level: 5; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">چون هر كودكی منحصر به فرد است ومشكلات وی نیز منحصر به فرد است واگر همسایه شما كودكی دارد كه تاخیر درگفتار دارد ولی جبران شده است این مسئله ممكن است در مورد كودك شما اتفاق نیافتد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-outline-level: 5; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">همانطوری كه پزشكان به بیماران خود توصیه میكنند كه اگر داروئی مشكل شما را برطرف كرد ان دارو را برای دیگران تجویز نكنید چون ممكن است مشكل فرد را برطرف نكند و یا حتی مشكل را شدیدتر هم نماید<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-outline-level: 5; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ماهم به شما توصیه میكنیم برای تشخیص مشكل فرزند خود به متخصصین گفتار وزبان مراجعه كنید وتوصیه افراد غیرمتخصص را بكار نبرید .گاهی اوقات تاخیر گفتار طبیعی است مثلا كودكی كه مراحل قبل از شروع تك كلمه ای را خوب طی كرده است درك وشناخت خوبی دارد -راه رفتن او طبیعی است -مشكل شنوائی ندارد -كاملا هوشیار است و تمام تست های مربوط به مغز-خون -متابولیسم وازمایش های هورمونی او طبیعی بوده است با راهنمای والدین ودادن تمرینات به انها جهت انجام در منزل میتوان منتظر گذشت زمان بود تا بهبودی حاصل شود .ولی اگر تاخیر به خاطر عقب ماندگی ذهنی -ناشنوائی كم شنوائی ضربه های مغزی -فلج مغزی شكاف كام واختلالات نافذ رشد میباشد دیگر نمیتوان منتظر گذشت زمان بود وباید هرچه سریعتر اقدامات درمانی لازم را انجام داد به عنوان مثال كودك مبتلا به ناشنوائی شدید كه به هیچ وجه نمیتواند از وسائل كمك شنوائی مانند سمعك استفاده كند باید قبل از ۴سالگی كاشت حلزون انجام گیرد چون به ندرت بعد از ۴سالگی این كار در ایران انجام میگیرد و برای<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-outline-level: 5; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">همیشه فرد از نعمت شنوائی وصحبت كردن محروم میشود بنابراین یك نسخه واحد برای همه افراد مبتلا به تاخیر گفتار نمیتوان پیچید وحتی اگر تاخیر هم طبیعی باشد رها كردن كودكان به حال خود كار درستی نیست<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-outline-level: 5; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">باید باتحریكات كلامی مناسب وبه جا سرعت جبران كردن را بیشتر كرد واین كار توسط متخصصین بالینی گفتار وزبان نجام میشودوبعضی وقت ها با بررسی تاریخچه خانوادگی كودك تشخیص داده میشود كه افراد دیگری دراین فامیل دیر صحبت كرده اند ولی این نظر حتما توسط اسیب شناس گفتار وزبان داده شود<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-outline-level: 5; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">نوشته شده توسط علی اکبر محمدرضائی &nbsp;</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">http://www.aamrezaei.blogfa.com</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e3303; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN>/<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2010-10-12T18:04:26+01:00 goftardarman.mihanblog.com سیده زهره حسینی بهداشت صوتی http://goftardarman.mihanblog.com/post/7 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">توصیه های مفید برای مداحان و خوانندگان :</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><SPAN dir=rtl></SPAN>1-در محیط های پراسترس و شلوغ اجرا نکنند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">2-از نظر بهداشت تغذیه:از خوردن چاشنی ها،ادویه ها،غذاهای خیلی گرم و خیلی سرد،غذاهای پرچرب وسرخ کردنی،خامه،سرشیر،شیرچرب،قهوه وشکلات بپرهیزند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">3-یک ونیم ساعت قبل از خواب غذا بخورند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">4-از دوش آبگرم در هوای سرد اجتناب کنند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">5-هنگام خواب باید بالش را طوری قرار دهند که سر در زاویه45درجه قرار گیرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">6-از بلند کردن و حمل اجسام سنگین بپرهیزند و اجازه ندهند به تارهای صوتی و عضلات ریزآن فشار وارد شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">7-در محیط های شلوغ،آغشته به دود سیگار اجرا نکنند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">8-از میکروفون و بلندگو استفاده کنند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">9-سرفه کوتاه تا حدی صدا را بلند می کند،ولی چون ثلث تارهای صوتی را به هم می کوبد،مشکلات و عوارض بعدی را بدنبال دارد ودر عوض آن باید از آب درمانی خوردن آب ولرم در هنگام کار یا غیر از آن استفاده کنند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">10-اگر دچار مشکلات صوتی در گلو و حنجره شدند باید به یک متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کنند که با نظر این متخصص برنامه ی دارودرمانی یا گفتاردرمانی برای شخص در نظر گرفته می شود.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%"><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2010-09-30T17:47:05+01:00 goftardarman.mihanblog.com سیده زهره حسینی لکنت زبان http://goftardarman.mihanblog.com/post/6 <H1>نگاه اجمالی </H1>لکنت زبان عمدتا و بطور کلی جز در موارد استثنایی در دوران خردسالی آغاز شده و یک پدیده خاص <A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U>دوران کودکی</U></A> است. معمولا از سنین 2 تا 4 سالگی شروع می‌شود. لکنت زبان از مهمترین و متداولترین <A class=daneshnameh title="اختلالات زبان" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86">اختلالات تکلمی</A> است. در سنین 6 تا 7 سالگی نیز که مصادف با زمان آغاز <A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U>مدرسه</U></A> می‌باشد به لحاظ ویژگیهای عاطفی و <A class=daneshnameh title="سازگاری و ناسازگاری" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%88+%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">سازگاری اجتماعی</A> خاص این دوره موقعیت مناسبی است برای بروز لکنت زبان در میان کودکانی که بیشتر مستعد چنین اختلالی می‌باشند. گاهی از موارد در <A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U>دوران بلوغ</U></A> نیز افرادی که قبلا به نحوی لکنت زبان داشته‌اند دچار لکنت زبان می‌شوند. <BR><BR><BR><BR> <TABLE align=left> <TBODY> <TR> <TD><IMG alt=img/daneshnameh_up/f/f8/Loknat.jpg src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Dell/My%20Documents/لکنت%20زبان_files/Loknat.jpg"> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR><BR><BR><BR>در واقع سن ، شرایط و ویژگیهای بلوغ نیز احتمالا در تغییر شکل یا تشدید لکنت موثر است. لکنت زبان در میان پسران بیشتر از دختران است و در بررسی‌ها و تحقیقات مختلف نسبتی در حدود 70 درصد برای پسران و 30 درصد برای دختران ذکر گردیده است. بسیار دیده‌ایم که بعضیها به هنگام صحبت ، لکنت زبان دارند؛ یعنی زبان‌شان بر سر برخی از حروف گیر می‌کند. با چنین افرادی باید با ملایمت رفتار کرد؛ ولی متاسفانه عده‌ای هستند که کند زبانی را دستاویز شوخی و ریشخند می‌پندارند. کندی زبان در جایی پیش می‌آید که دستگاههای تکلم انسان دچار پاره‌ای از تشنج‌هاست؛ از اینرو ادای کلمات ناگهان به مانع برخورد می‌کند و پیوسته مکثی در میان صحبت روی می‌دهد. به هنگام چنین رویدادی معمولا انسان حرفی را که روی آن مکث ایجاد شده است، چندبار تکرار می‌کند. <BR> <H1>انواع لکنت </H1> <H2>لکنت کلونیک یا حالت تکراری در بیان کلمه </H2>در این نوع از لکنت زبان کودک یک سیلاب از کلمه‌ای را (که معمولا اولین سیلاب کلمه را) با سرعت و تشنج تکرار می‌کند. مثلا کلمه پدر را چنین بیان می‌کند : <B>پ پ پ پدر</B>. <BR> <H2>لکنت تونیک یا توقف در تلفظ </H2>در این حالت در فعالیت عضلات تلفظی چند ثانیه توقف و سکون بوجود می‌آید و کودک دچار وقفه در تلفظ و ادای کلمه همراه با فشار ، کوشش و حرکات خاصی است. کودک مبتلا به این لکنت برای ادای کلمه شدیدا به خودش فشار می‌آورد و پس از لحظاتی سکون بطور ناگهانی و با تشنج کلمه را ادا می‌کند. <BR> <H1>مراحل مختلف لکنت </H1>کودکانی که دچار لکنت زبان هستند معمولا و از بدو پیدایش لکنت تا مرحله نهایی مراحل مختلفی را به شرح زیر می‌گذراند. <BR> <H2>لکنتی که کودک پذیرفته است. </H2>کودک در این مرحله متوجه می‌شود که برخی از حروف و کلمات را بطور غیرطبیعی تکرار می‌کند. اما به نظر می‌رسد که نگران حالت گویایی خودش نیست. کودک از این که اختلال تکلمی دارد ناراحت نبوده و رنجی نمی‌برد و کوششی هم برای رفع آن نمی‌نماید. در این مرحله ،‌ لکنت کودک معمولا همراه با <A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U>اختلالات تنفسی</U></A> و یا علایم و عوارض بیماری نمی‌باشد. نوع لکنت کودک در این مرحله بیشتر از لکنت تکراری است و به همین دلیل در این حالت برنامه‌های <A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U>گفتار درمانی</U></A> موثر است. <BR> <H2>لکنتی که کودک در برابر آن عکس العمل نشان می دهد (لکنت پس رانده) </H2>بتدریج که کودک بزرگ شده و دامنه مکالمات وسیع تر می‌شود به واسطه رفتار‌های خاص و فشارهایی معمولا از سوی همسالان ، والدین و معلمان متوجه کودک می‌شود، که کودک بطور قابل توجهی با تعجب و گاه همراه با دلسردی نسبت به چگونگی اختلالات گویایی خود عکس العمل نشان می‌دهد. مثلا به محض اینکه برخی از اعضای فامیل و نزدیکان و اطرافیان کودک متوجه می‌شوند که او لکنت دارد، رفتارها و واکنش‌های مختلفی نشان می‌دهند. وی این واکنشها را درک کرده و بالطبع عدم اطمینان و <A class=daneshnameh title="تنش عضلانی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D9%86%D8%B4+%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C">تنش عضلانی</A> او بیشتر می‌شود. <BR> <H2>لکنت پیچیده و شدید </H2>بتدریج که حرکات و رفتار ضمنی همراه با لکنت به صورت غیر ارادی ظاهر می‌گردد، شدت لکنت افزایش می‌یابد. به نحوی که کودک نسبت به همه موفقیتها و به همه کلمات و همه اصواتی که با عدم روانی و سلامت او در صحبت توام می‌شوند، حساسیت و نگرانی پیدا می‌کند. در این شرایط لکنت خود ، روز به روز پیچیده تر و شدیدتر می‌شود. بطوری که هر چقدر بیشتر نسبت به موفقیتها ، کلمات و جملات از خود <A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U>نگرانی</U></A> و <A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U>ترس</U></A> نشان می‌دهد، لکنت او بیشتر می‌شود و هر چقدر لکنت او بیشتر می‌شود نگرانی و ترس او از شرایط و موقعیتها و کلمات و اصوات افزایش می‌یابد. <BR> <H1>علل لکنت </H1>در واقع دلایل بروز لکنت زبان در کودکان ، تا کنون بطور دقیقی روشن نشده است. اما آنچه که تا حدودی مشخص است، آن است که لکنت نمی‌تواند علت واحدی داشته باشد. بلکه همواره معلول علت بدنی ، عاطفی ، اجتماعی و یا ترکیب این عوامل است. بسیاری از افرادی که لکنت زبان دارند دچار بعضی از <A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U>ناراحتیهای عصبی</U></A> و ناسازگاری‌های اجتماعی هستند. اما تشخیص اینکه آیا اینگونه ناراحتیهای روانی علت لکنت زبان است و یا لکنت خود حاصل حالات و فشارهای ناشی از <A class=daneshnameh title="اختلالات روانی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C">اختلالات روانی</A> است، بسیار مشکل است. در بعضی از مواقع لکنت ربان ممکن است حاصل نارساییها و اختلالات <A class=daneshnameh title="دستگاه عصبی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C">دستگاه عصبی</A> باشد و یا در مواردی نیز لکنت زبان از زمان کودکی در اثر بعضی ناهنجاریهای خفیف فیزیولوژیکی پدید می‌آید. <BR> <H1>روشهای اصلاح و درمان لکنت زبان </H1>امروزه از روشهای مختلفی برای اصلاح ، درمان و بازپروری اختلالات گویایی و لکنت زبان استفاده می‌نمایند. از جمله این روشها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. <BR> <H2>روشهای زبانی یا تلفظی </H2>برای انجام این عمل بهترین هماهنگی‌ها بین حنجره ، گونه‌ها ، زبان و لب‌ها لازم است؛ اما همین که در این هماهنگی خللی ایجاد شود، زبان به لکنت می‌افتد. پیش از سن 4 یا 5 سالگی به‌ندرت معلوم می‌شود که کودک لکنت زبان دارد. کندی زبان بر اثر اختلال‌های بدنی یا برآشفتگی‌های عاطفی، در انسان رشد می‌یابد. گویا بتوان در پاره‌ای موارد ، کند زبانی را از راه آموزش برطرف کرد؛ یعنی به شخص مبتلا آموخت که چگونه آهسته آهسته چیزی را بخواند؛ آهسته آهسته و با توجه خاص به حرف زدن خود ، سخن بگوید و هر هجایی را با کمال دقت ادا کند. <BR><BR>همچنین به وی می‌آموزند چگونه به هنگام بند آمدن زبانش ، تنفس خود را تنظیم کند. بر اثر مطالعه درباره صوتها یا ترکیب صوتهایی که چنین مشکلی را فراهم می‌آورند، به پاره‌ای از تمرینهای مرحله‌ به مرحله‌ای ، برای خواندن دست یافته‌ایم که با انجام آن می‌توان تا حدود زیادی بر مشکل «کند زبانی» چیره شد. به هر حال ، درمان لکنت ‌زبان باید بوسیله متخصص انجام گیرد. این نکته نیز بسیار قابل توجه است که نباید مبنای عاطفی را در کند زبانی نادیده گرفت. <BR> <H2>روش دو جانبه یا مکمل </H2>در این روش به بازپروری و پرورش جنبه‌های دوگانه فکری و زبانی اهمیت فراوان داده می‌شود. این روش بیشتر در مورد کودکان 3 تا 7 ساله استفاده می‌شود و معمولا نتایج ثمر بخشی دارد. هدف این روش در واقع پرورش دوگانه‌ای از قدرت و صحت تفکر ، قدرت و صحت بیان است. به عنوان مثال برای نیل به این منظور به کودک می‌آموزند که افکار خود را اصلاح و روشن دریابد، فقط افکار واضح و روشن خود را به زبان جاری نماید و کلمات و جملات را دقیق و رسا بازگو نماید. <BR> <H2>روشهای روان درمانی </H2>این روشها بویژه در مورد افرادی که دچار کشمکش‌های عاطفی و اختلالات روانی عصبی هستند بکار می‌رود. روش <A class=daneshnameh title="روان درمانی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C">روان درمانی</A> برای کودکان سنین پایین ثمر بخش نمی‌باشد. <BR> <H2>روش دارو درمانی </H2>برخی اعتقاد دارند که یکی از عوامل لکنت تنش‌ها و <A class=daneshnameh title=اضطراب href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8">اضطراب</A> و <A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U>هیجانات عاطفی</U></A> است. لذا داروهای آرام بخش می‌توانند تا حدودی کودک را از اضطراب و هیجانات عاطفی به دور داشته و در نتیجه لکنت زبان او را تقلیل دهند. <BR> <H2>رفتار درمانی </H2>یکی دیگر از روشهای متداول و نسبتا جدید در اصلاح و بازپروری لکنت زبان روش تغییرات و اصلاحات رفتاری می‌باشد. نظریه مدافعان این روش در این است که یکی از علل لکنت زبان کودک رفتارهای سازش نایافته و یا ناهنجار اوست. لذا در این روش سعی بر اصلاح رفتارها و بالطبع تقلیل لکنت زبان کودک است. <BR> <H2>روش خود درمان گری </H2>این روش که در واقع می‌تواند نوعی روش رفتار درمانی نیز تلقی شود، بر این اساس استوار است که فرد لکنتی با انگیزه قوی و ایجاد تغییرات لازم در زمینه بازخوردها و نگرشهایش نسبت به لکنت خود به برنامه‌ای منظم ، مشخص و بطور جدی و مصمم تلاش کند که اختلال گویایی خود را اصلاح کند. <BR> text/html 2010-09-30T17:08:54+01:00 goftardarman.mihanblog.com سیده زهره حسینی پاسخ به سوال http://goftardarman.mihanblog.com/post/5 <P><FONT size=2>در پاسخ به سوال این دوست عزیز که در مورد گفتار کودک 30ماهه ی خود پرسیده بودند، باید بگویم که کودک طبیعی در این سن به طور معمول دو اسم را بیان میکند و کودک ایشان در رنج طبیعی است. (به مطلب رشد گفتاروزبان در کودک طبیعی رجوع کنید.)</FONT></P> text/html 2010-09-14T05:48:39+01:00 goftardarman.mihanblog.com سیده زهره حسینی رشد گفتاروزبان در کودک طبیعی(از 6ماهگی تا 7سالگی) http://goftardarman.mihanblog.com/post/4 <P><FONT color=#cc33cc><FONT size=3>شش ماهگی</FONT>: <FONT size=2>آواسازی کودک بصورت خندیدن،گریه کردن،جیغ و داد و قان و قون است. که کودک این عمل را بصورت رفلکسی و جهت کسب لذت انجام می دهد. در این سن کودک شروع به درک اشارات می کند</FONT>.</FONT></P> <P><FONT color=#cc33cc><FONT size=3>یک سالگی</FONT>: <FONT size=2>آواسازی کودک بصورت قان و قون آهنگین است. تقلید طوطی وار هم انجام می دهد. در این سن باز هم مقصود کودک بیشتر کسب لذت است. مفهوم"نه"و"بای" را درک می کند. یک یا دو اسم را بیان می کند.</FONT></FONT></P> <P><FONT color=#cc33cc><FONT size=3>یک و نیم سالگی</FONT>:<FONT size=2> از اشاره استفاده می کند.بعضی از واژه ها را بصورت نامفهوم بیان می کند. قصدش بیشتر جلب توجه است.&nbsp;سه قسمت از بدن خودش را می شناسد. حدود 20 تا 60 واژه را می تواند بصورت مفهوم تولید کند، که این واژه ها اکثرا"اسم،فعل،صفت و گاهی هم قید هستند". قادر به جمله سازی نیست.</FONT></FONT></P> <P><FONT color=#cc33cc><FONT size=3>دو سالگی</FONT>:<FONT size=2> چهار الی پنج قسمت از بدن خودش را تشخیص می دهد. یک یا دو حرف اضافه را می فهمد. تعداد واژگان کودک بین 50 تا 200 است. از ضمایر&nbsp;"من و تو" استفاده می کند. طول جملات کودک دو کلمه یا سه کلمه است. دستور زبان در این سن بسیار ضعیف است</FONT>.</FONT></P> <P><FONT color=#cc33cc><FONT size=3>دو و نیم سالگی</FONT>:<FONT size=2> 5 تا 6&nbsp;قسمت از بدن را می شناسد. تعداد واژگانش به 200 تا 500&nbsp; می رسد. جملات دو یا سه کلمه ای میسازد.</FONT></FONT></P> <P><FONT color=#cc33cc><FONT size=3>سه سالگی</FONT>:&nbsp;<FONT size=2>تعداد واژگانش بین 500 تا 1000 واژه است. استفاده از ضمایر استفهامی را شروع می کند. جملات سه الی چهار کلمه ای میسازد. جنسیت خود را می داند. عملی را که انجام می دهد ، نام می برد. اتفاقات را شرح می دهد</FONT>.</FONT></P> <P><FONT color=#cc33cc><FONT size=3>چهار سالگی</FONT>: <FONT size=2>رنگهای اصلی را تشخیص می دهد. به داستانهای طولانی گوش می دهد. 1300 واژه دارد. از جملات 4-5 کلمه ای و از جملات مرکب استفاده می کند. در گفتار افراط و تفریط می کند.</FONT></FONT></P> <P><FONT color=#cc33cc><FONT size=3>پنج سالگی</FONT>: <FONT size=2>متضاد بیشتر واژه های معمولی را می شناسد. واژگانش به 1500 تا 2000 واژه رسیده است و طول جملاتش 5 واژه است، که جملات مرکبی هم با گرامر افراد افراد بزرگسال میسازد. توانایی استدلال و انتقاد در او بوجود آمده. امر و نهی می کند.</FONT></FONT></P> <P><FONT color=#cc33cc><FONT size=3>شش سالگی</FONT>:<FONT size=2> معنی صحیح ظهر، شب، تابستان و زمستان را می داند. تفاوتهای موجود بین اشیا را درک می کند. تعداد واژگانش 2000 تا 2500است. خملات 6 کلمه ای می سازد. تقریبا آینه ای از گفتار والدین و اطرافیان است. از نظر تلفظ گفتارش کاملا قابل درک است</FONT>.</FONT></P> <P><FONT color=#cc33cc><FONT size=3>هفت سالگی</FONT>: </FONT><FONT size=2><FONT color=#cc33cc>چپ و راست بدنش را از هم تشخیص می دهد. تعداد واژگانش حدود 4000 کلمه است. از تمام انواع کلمات استفاده می کند. جملات هفت کلمه ای میسازد. از نظر واج شناسی، نحو و معنا مهارت لازم را کسب نموده و آماده مدرسه رفتن است</FONT>.&nbsp;</FONT></P> text/html 2010-09-09T06:39:37+01:00 goftardarman.mihanblog.com سیده زهره حسینی تولید گفتار http://goftardarman.mihanblog.com/post/3 <P><FONT size=3>رشد طبیعی تولید گفتار:</FONT></P> <P><FONT size=2>بهترین مدل موجود برای فهم صحیح مکانیسم گفتار و موضوعاتی از قبیل رشد طبیعی تولید&nbsp;گفتار و اختلالات تولیدی گفتار،رویکرد روانشناختی می باشد. در رویکرد روانشناختی،تولید گفتار بعنوان یک مهارت حرکتی تلقی می شود. از آن مهمتر این است که بدانیم تولید گفتار یک مهارت حسی-حرکتی است و اکتساب این مهارت در دوران رشد، به بازخوردهای حسی پیکری(somatosensory feedbacks) وابستگی زیادی دارد(نتسل1986). مکانیسم گفتار مرکب از اجزای عمل کننده هاییست که هر کدام از ساختارهایش وظیفه تولیدی یا مسیر گفتاری خاصی را بعهده دارند.</FONT></P> <P><FONT size=2>در سیستم تولید گفتار نواحی حنجره و تنگه کامی-حلقی بعنوان تولیدگرها عمل می کنند. ساختارهای دهانی-چهره ای نیز همانند نواحی تولیدگر،در کنترل حجم و ایجاد شکل مناسب لوله گفتاری نقش مهمی دارند. ذستگاه تنفسی،باعث ایجاد فشار هوای زیرچاکنایی(subglottal air pressure) می شود.</FONT></P> text/html 2010-09-06T07:51:52+01:00 goftardarman.mihanblog.com سیده زهره حسینی تعریفی مختصر از رشته گفتار درمانی: http://goftardarman.mihanblog.com/post/2 <P align=justify><FONT color=#ffffff size=1><FONT color=#000000 size=2>گفتاردرمانی یکی از رشته های علوم بزشکی در شاخه توانبخشی است،که به مطالعه جنبه های مختلف گفتاروزبان و تشخیص و درمان اختلالات مربوط به آن می بردازد.</FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT color=#ffffff size=1><FONT color=#000000 size=2>آسیب شناس گفتاروزبان در طول تحصیل این رشته از ماهیت گفتاروزبان و رشد طبیعی آن آشنا می شود و سبس با انواع اختلالات مربوطه و نحوه ارزیابی و درمان آنها آشنا می شود.</FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT color=#ffffff size=1><FONT color=#000000 size=2>انواع اختلالات گفتاروزبان عبارتند از:عقب ماندگی ذهنی،کم شنوایی،لکنت،اختلال در بلع،اختلالات تلفظی،فلج مغزی،سکته مغزی،دیزآرتری،شکاف لب و کام،اختلالات صوتی،آفازی،اختلالات خواندن و نوشتن و آفازی دوران کودکی.</FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT color=#ffffff size=1><FONT color=#000000 size=2>هر یک از این اختلالات بالا درمان خاص به خودش دارد.</FONT>تا79</FONT></P> text/html 2010-08-30T18:57:54+01:00 goftardarman.mihanblog.com سیده زهره حسینی به نام آفریننده سخن http://goftardarman.mihanblog.com/post/1 <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3><FONT color=#009900><STRONG><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>قالَ رَبِّ اشرَح لِی صَدری (25) وَیسِّرلِی اَمری (26)</FONT></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3><FONT color=#009900><STRONG><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;وَحلُل عُقدةً </FONT></STRONG></FONT></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3><FONT color=#009900><STRONG><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>مِن لِسانی (27) یَفقَهوا قَولی (28)</FONT></STRONG> <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3><STRONG>سوره طه<o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P>&nbsp;</P>